BAM -grund 
Bättre arbetsmiljö 
1 dag

En utbildning för skyddsombud såväl som för dig med arbetsmiljöansvar. Lärarhandlett, arbetsplatsförlagt arbetsmiljöutbildning som ger er den grundkunskap ni behöver för att förebygga och följa upp just era arbetsmiljörisker utifrån arbetsmiljöverkets krav.

SAM -grund 
Systematiskt arbetsmiljöarbete
1 dag

Arbetsplatsförlagd utbildning med teoretiska och praktiska övningar -Vi penetrerar er verksamhet och speglar lagkrav och arbetssätt utifrån lagkraven i AFS:en 2007:1 

Stora arbetsmiljöpaketet

Arbetsplatsförlagt utbildningsprojekt med 3 oberoende utbildningsmoduler . Ett samverkansupplägg där ni med hjälp av utbildare och projektledare tränar och bygger ert arbetsmiljöteam 

Modul1    ( 1 dagar )

BAM grund                                     Arbetsmiljölagen och ansvarsroller i arbetsmiljöarbetet.

                                                         - Begrepp och grunderna för att förebygga ohälsa och olyckor. 

Modul 2    ( 3 dagar )  

Dag 1 

SAM teorin                                      Roller och ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet  

                                                         Teorier och begrepp Systematiskt Arbetsmiljö Arbete.

                                                         Arbetssätt, goda exempel för grundläggning och systematik.             

Dag 2 

SAM i praktiken                             -Förebyggande riskarbeten i praktiken.

.                                                        Riskfaktorer och modeller för riskbedömningsprocesser.

                                                         Utredning och åtgärder enligt M.T.O. Människan, tekniken                                                                           organisationen.                   

Dag 3                                                   

Arbetsmiljökartläggning               Arbetsmiljö-kartläggning . Teori och praktik.

                                                        -Metoder och verktyg för genomgripande riskkartläggning. 

                                                                                 

                                                         

Modul 3     ( 2 dagar )  

Dag 1

Kemiska hälsorisker                         Arbetssätt för riskarbete med kemikalieprodukter och                                                                                    arbetsmoment          

Krisläge/nödläge                             Förbered organisationen för kris och olycka. 

                                                           Kunskap och rutiner för utrymning och nödläge.

Dag 2

Risk och friskfaktorer                        ”Hela människan”. Hälsopåverkande livsstils-faktorer.

OSAS ( AFS 2015:4 )                           Balansen mellan krav och resurser. Arbetsplatsens sociala                                                                              samspel och vikten av tydlig ansvarsfördelning och styrning.

Arbetsmiljö för alla

4 timmars utbildningsdag för hela medarbetargruppen.  

 Forumet för arbetsmiljöteamet att implementera rutiner och kunskap om företagets risk och friskfaktorer.

Del1

Medarbetarens handlingsansvar

Del2

Identifiera era risker

Del3

Genomgång av företagets styrande säkerhetsrutiner.

Ledarverkstan
För den nya arbetsledaren eller för VD vill få praktiska verktyg för ledarskap

Modul 1

Medarbetarsamtal

Modul 2

Ledarens plattform

Modul 3

Gruppdynamik

Modul 4

Medarbetaren

Modul 5

Tidiga signaler 

Modul 6

Mitt eget ledarskap

Kemiska högrisker

4 timmars utbildningsmodul

Identifiera och förstå de fysiska ohälsorisker med dom riktigt "röda" kemikaliska skadeämnena på er arbetsplats.

Del1

Lösningsmedel

Del2

Isocyanater,härdplaster

Del3

Riskbedömningsprocessen i praktiken

Truckutbildning B1&C2

Seniorutbildning

Truckutbildning till den som redan har praktisk erfarenhet.

Upplägget riktar sig till er som har personal som redan har praktisk erfarenhet av trucktyper B1 och C2 ( C2=hjullastare godshantering )  men saknar den teoretiska , dokumenterade för utbildningsbevis.

Workshop 

Riskanalys , workshop om företagets lokala aspekter. Då kursdeltagaren redan har praktisk erfarenhet nyttjas utbildningstid till en workshopdel  med samtal och kartläggning om ert företags lokala risk situationer kopplade till arbetsmomenten med aktuella truck typer.

Företagsförlagt

Utbildning och manöverprov gör arbetsplatsförlagd. Truckutbildare kommer ut till ert företag där både utbildningsdel och manöverprov utförs.

Bild1.JPG